{{ currentPool.minersOnline }}

XXXX

Thợ mỏ trực tuyến

{{ hash.hash }} {{ hash.units }}

XXXX

Hashrate pool

{{ currentPool.networkDifficulty.split(' ')[0] }} {{ currentPool.networkDifficulty.split(' ')[1] }}

XXXX

Độ khó mạng lưới

{{ currentPool.networkHash.split(' ')[0] }} {{ currentPool.networkHash.split(' ')[1] }}

XXXX

Hashrate mạng lưới

{{ currentPool.lastBlockTime }}

XXXX

Block cuối cùng

{{ currentPool.currentBlock }}

XXXX

Block đào

{{ currentPool.price_usd ? currentPool.price_usd.toFixed(3) : (0).toFixed(2) }} $ {{ (currentPool.last24HoursPlus ? '+' : '') + currentPool.last24Hours.toFixed(2) }}%

XXXX

Giá CLO

{{ currentPool.luck }}%

XXXX

May mắn

1.5%

Phí pool

{{ currentPool.rewardBlock.split(' ')[0] }} {{ currentPool.rewardBlock.split(' ')[1] }} {{ currentPool.price_usd ? '$' + (currentPool.price_usd * currentPool.rewardBlock.split(' ')[0] ).toFixed(2) : '' }}

XXXX

Phần thưởng block

16G

Độ khó cổ phần

10 CLO

Thanh toán tối thiểu

Hashrate pool

{{ hash.hash }} {{ hash.units }}

Chọn máy chủ đào của bạn:

Region Share Diff Server Status

We also have SSL connection - Click here